Specialioji pedagoginė pagalba

Specialioji pedagogė Jolanta Jankevičienė
Teikia švietimo pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, tėvus, globėjus, kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese. Padeda pritaikyti, individualizuoti dalykų programas.

Apie specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje

Siekiant efektyviau identifikuoti ir tenkinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, mokykloje pagalbos teikimas vykdomas trimis pakopomis:
I pakopa. Mokinį stebi ir pagalbą teikia klasės mokytojas. Apie mokymosi sunkumus informuoja tėvus. Esant reikalui ir tėvams pritariant, kreipiamasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją dėl tolesnio mokinio ugdymo.
II pakopa. Pagalbą teikia klasės mokytoja, tėvai, specialusis pedagogas, logopedas.
III pakopa. Mokinį tiria, konsultuoja tėvus ir mokytojus Ukmergės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.
Uždavinys – užtikrinti ugdymo turinio individualizavimą pagal mokinio poreikius, parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus. Mokytojai pamokose diferencijuoja ir individualizuoja užduotis, atsižvelgdami į atskirų grupių poreikius ir realius gebėjimus.
Vaiko gerovės komisija – grupė specialistų, kurie sprendžia įstaigos vaikų specialiojo ugdymosi poreikių pradinio įvertinimo, jų siuntimo į PPT, ugdymo organizavimo ir mokymo turinio klausimus.

Užupio pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo komisijos sudėtis:

Valentinas Bieliauskas, profsąjungos vietos komiteto pirmininkas;
Ingrida Juzėnienė, PK Nepilnamečių reikalų vyr,specialistė;
Regina Razmienė, mokyklos direktorė;
Jolanta Jankevičienė, specialioji pedagogė;
Ilona Masiukienė, socialinė pedagogė.

Mūsų vizija – tapti mokykla, kuri turėtų galimybes patenkinti kiekvieno mokinio poreikius ir palaikyti jo interesus; tai mokykla, kurioje specialusis ugdymas įgyvendinamas, vadovaujantis specialiaisiais ugdymo principais.

Specialiojo ugdymo organizavimo principai:
Lygių galimybių – specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams sudaromos vienodos mokymosi ir mokymo sąlygos kaip ir kitiems mokiniams;
Integracijos – specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai mokosi ir dalyvauja popamokinėje veikloje kartu su kitais mokiniais;
Visuotinumo – ugdomi visi specialiųjų poreikių mokiniai;
Tęstinumo – specialiųjų poreikių mokinių mokymas ir mokymasis visą gyvenimą;
Perimamumo ir lankstumo – lavinimo įstaigų suderinta veikla, laiduojanti specialiųjų poreikių mokinių mokymo ir mokymosi tęstinumą.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimas:
Specialusis ugdymas ir Švietimo pagalba organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Specialiojo ugdymo įstatymu, Vyriausybės nutarimais.
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas organizuojamas visiškos ir dalinės integracijos formomis: pamokų organizavimas – visą mokymosi laiką praleidžia bendrojo lavinimo klasėje; dalį pamokų praleidžia su specialiąja pedagoge; lanko logopedines pratybas po pamokų.

Puslapį parengė specialiojo ugdymo pedagogės