Paslaugos

Ugdymo karjerai paslaugų paskirtis – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, ugdyti mokinių karjeros kompetencijas – asmenybės ypatumų pažinimą, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą, karjeros realizavimą.

Ugdymo karjerai paslaugų veiklos:
Kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas – jis vykdomas integruotų pamokų metu, klasės valandėlių metu, renginių metu.
Karjeros konsultavimas – individualios konsultacijos, psichologinių asmens ypatumų vertinimas.

Vykdant mokinių individualų ar grupinį profesinį konsultavimą sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui), padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi ir profesinės veiklos rinkimusi, taip pat spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, tam tikrais atvejais – patariama darbo paieškos klausimais.

Karjeros informavimas – informacijos teikimas apie mokymosi galimybes ir karjeros paslaugas mokykloje, konsultacijos mokymosi studijų programos pasirinkimo ir įsidarbinimo klausimais.

Profesinis informavimas ir profesinis veiklinimas – veiklos, kurių metu mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją ir planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas, praktinė veikla ir mokymas įmonėse, įstaigose arba virtualiojoje erdvėje, įgytos patirties aptarimas ir kita veikla.

Karjeros specialistė
Virginija Černiauskienė