Užupio pagrindinė mokykla – tarp Lietuvos 30-ties stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų

2018 m. lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras įsakymu patvirtino „Stiprią geros mokyklos raišką turinčių mokyklų“ sąrašą. Tarp 30-ties tokią raišką turinčių Lietuvos mokyklų buvo atrinkta ir Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla. Atrenkant mokyklas buvo atsižvelgiama, kokia mokinių savijauta toje mokykloje, kokia mokyklos palaikoma kultūra, mokinių pasiekimai, ar mokytojai stengiasi padėti vaikams, atėjusiems iš socialinės rizikos šeimų ir kt. Mokykloms atrinkti buvo naudojami mokinių pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų ir mokyklos išorinio vertinimo duomenys. Mokyklas kokybės krepšeliui gauti atrinko speciali komisija, kurią sudarė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Švietimo padalinių vadovų asociacijos, Tėvų forumo ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovai. Kiekviena mokykla, remdamasi mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo išvadomis, su savivaldybe bei projekto vykdytoju parengė dvejų mokslo metų trukmės mokyklos veiklos tobulinimo planą ir gavo kokybės krepšelį. Užupio mokykla gavo 101346 Eur., tai yra po 127 Eur. vienam mokiniui vieniems mokslo metams. Kokybės krepšelio lėšos turi būti naudojamos tik mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytoms veikloms įgyvendinti, tai yra stiprinti individualią pagalbą mokiniui, papildomiems etatams švietimo pagalbai teikti, edukacinei ugdymo aplinkai pritaikyti, ugdyti mokinių dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms, programinei įrangai ir skaitmeninei technikai atnaujinti arba įsigyti, įtraukti tėvus į ugdymo procesą, tėvams informuoti ir šviesti, tobulinti pedagogų kvalifikaciją ir kolegialų mokymąsi, gerajai patirčiai skleisti… Tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas. Praėjus dvejiems mokslo metams nuo mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo bus matuojama mokyklos padaryta pažanga. Padaryta pažanga bus matuojama atliekant mokyklos įsivertinimą.

Kovo 9 dieną Užupio pagrindinės mokyklos atstovai dalyvavo ir skaitė pranešimą projekto „Kokybės krepšelis“ nuotolinėje konferencijoje