Tikslai ir uždaviniai

1 TIKSLAS

Gerinti ugdymo (si) kokybę pagal mokinių gebėjimus, sudarant sąlygas visapusiškam asmenybės augimui.

Uždaviniai:

 1. Gerinti pamokų kokybę.
 2. Matuoti mokinių mokymosi lūkesčių įgyvendinimą.
 3. Vertinimo būdus sieti su aiškiais pamatuojamais vertinimo ir įsivertinimo kriterijais, orientuotais į pamokos uždavinį.
 4. Atpažinti ir ugdyti gabius mokinius per įvairias ugdomąsias veiklas.

Priemonės uždaviniams įgyvendinti:

 1. Bandymų, eksperimentų ir tyrinėjimo metodų taikymas.
 2. Bendradarbiavimas tarp mokytojų. Atviros pamokos „Kolega – kolegai“.
 3. Iš kolegų stebėtų pamokų išmokstama mokinio individualios pažangos pamokoje pasimatavimo būdų.
 4. Parenkamas ugdymo turinys, mokymo priemonės ir metodai padeda sėkmingai mokytis.
 5. Mokiniams padedama išmokti mokytis, įgyti asmeninę, socialinę, kultūrinę ir kitas kompetencijas.
 6. Diegiamos prevencinės programos: 3 kl. – „Antras žingsnis“, 1-2, 4-10 kl. – Olweus patyčių prevencijos programa.
 7. Mokinių mokymosi lūkesčių įgyvendinimo matavimas ir sprendimų priėmimas dėl jų atitikimo didinimo.
 8. Individualios pažangos fiksavimas.
 9. Mokytojai paruošia naujus vertinimo kriterijus.
 10. Mokytojų dalyvavimas renginiuose, skirtuose gabių mokinių atpažinimui.
 11. Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas.
 12. Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose projektuose Erazmus+.
 13. Gabūs mokiniai skatinami dalyvauti olimpiadose, konkursuose.

2 TIKSLAS

Kurti saugias, šiuolaikiškas ir estetiškas, įgalinančias mokytis ir ilsėtis, aplinkas.

Uždaviniai:

 1. Mokyklos erdvių pritaikymas bendravimui ir poilsiui.
 2. Mokyklos teritorijos panaudojimas ugdymui.
 3. „Mokymasis be sienų“ taikymas.

Priemonės uždaviniams įgyvendinti:

 1. Poilsio ir bendravimo zonų kūrimas.
 2. Informaciniai stendai kabinetuose ir koridoriuose.
 3. Pamokos vedamos mokyklos bibliotekoje, skaitykloje ir kitose mokyklos erdvėse.
 4. Mokyklos teritorija panaudojama tiriamajai ir aktyviajai veiklai.
 5. Ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas, vykdant Produktyvųjį mokymąsi.
 6. Netradicinių erdvių panaudojimas ugdymui.