Tikslai ir uždaviniai

1 TIKSLAS

Siekti geresnių mokymosi rezultatų, teikiant savalaikę pagalbą ir tobulinant šiuolaikinę pamoką.

Uždaviniai:

  1. Mokomąją medžiagą diferencijuoti, individualizuoti, suasmeninti.
  2. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairių mokymosi būdų ir formų.
  3. Integruoti ugdymo turinį taikant įvairius modelius.

2 TIKSLAS

Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais (globėjais, rūpintojais), siekiant geresnių mokymosi rezultatų.

Uždaviniai:

  1. Mokytojų, klasės auklėtojų, pagalbos specialistų bendradarbiavimo efektyvinimas.
  2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir socialinių partnerių iniciatyvų skatinimas, organizuojant ugdymo procesą.