Tikslai ir uždaviniai

1 TIKSLAS

Ugdymo procese orientuotis į mokinių poreikius. Matuoti mokinių mokymosi lūkesčių įgyvendinimą.

Uždaviniai:

 1. Pažinti mokinių poreikius.
 2. Teikti pagalbą mokiniui.
 3. Atpažinti ir ugdyti gabius mokinius per įvairias ugdomąsias veiklas.

Priemonės uždaviniams įgyvendinti:

 1. Mokiniai atlieka diagnostinius testus mokymosi lygiui nustatyti, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, planuojamas visų ir kiekvieno mokinio ugdymas.
 2. Atpažinti ir ugdyti gabius mokinius per įvairias ugdomąsias veiklas, bendradarbiaujant su Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba.
 3. Mokymo procese naudojamos EMA, EDUKA, e. mokykla diferencijuotos programos.
  Mokinių savęs įsivertinimo analizė.
 4. Bendradarbiavimas tarp mokytojų. Atviros pamokos „Kolega – kolegai“.
 5. Mokytojai konsultacinių pamokų metu teikia pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.
 6. Mokinių savitarpio pagalba mokantis.
 7. Pamokose taikomas kaupiamasis vertinimas.
 8. Vaiko gerovės komisija padeda mokiniui ir mokytojams spręsti iškilusias problemas.
 9. Teikdama pagalbą mokykla bendradarbiauja su specializuotomis tarnybomis.
 10. Mokykloje sukurtas gerai besimokančių mokinių motyvavimo, skatinimo tvarkos aprašas.
 11. Mokytojai konsultuoja gabius mokinius, siūlo individualias veiklas pagal poreikius.
 12. Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose projektuose Erazmus+.
 13. Gabūs mokiniai skatinami dalyvauti olimpiadose, konkursuose.

2 TIKSLAS

Gerinti ugdymo(si) kokybę ir pasiekimus sudarant sąlygas visapusiškam asmenybės augimui.

Uždaviniai:

 1. Diferencijuoti, individualizuoti, suasmeninti mokymąsi.
 2. Tobulinti tarpdisciplininę, neformaliojo ir formaliojo ugdymo integracijos įvairovę.

Priemonės uždaviniams įgyvendinti:

 1. Mokytojai ugdymo turinį parenka atsižvelgdami į mokinių poreikius ir interesus, diferencijuoja ir individualizuoja užduotis.
 2. PM klasių mokiniai mokosi pagal individualias programas, kurias sudaro mokinys, mokytojas ir praktikos vadovas.
 3. 1–2 klasių mokiniai interaktyvioje klasėje atlieka diferencijuotas užduotis su planšetėmis.
  Gamtamokslių dalykų pamokose atliekami tyrimai, eksperimentai, bandymai.
 4. Mokyklos teritorija panaudojama tiriamajai ir aktyviajai veiklai.
 5. Pamokose naudojami nenuolatiniam mokinių pergrupavimo pagal jų mokymosi poreikius būdai.
 6. IT integruojamos su užsienio kalbų pamokomis.
 7. Mokiniams sudaromos sąlygos gilinti žinias neformaliojo ugdymo veikloje.
 8. Vykdomi integruoti projektai, integruotos pamokos, organizuojamos netradicinės teminės dienos, edukacinės išvykos.
 9. Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, veiklas įvairiuose kontekstuose.
 10. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu vyksta sklaida apie profesijas, jų paklausą ir specialybės įgijimo galimybes.