Tikslai ir uždaviniai

1 TIKSLAS

Kurti šiuolaikiškas kokybiško patirtinio ir STEAM ugdymo(si) sąlygas, didinančias domėjimąsi mokslu ir ugdyti mokinių kūrybiškumo kompetencijas, lemiančias geresnius mokinių pasiekimus.

Uždaviniai:

1.1. uždavinys. Modernizuoti mokyklos infrastruktūrą, sukuriant edukacines aplinkas patirtiniam ir STEAM ugdymui.
1.2. uždavinys. Stiprinti mokytojų patirtinio ugdymo ir STEAM kompetencijas ir taikyti patirtinio mokymo(si) metodus ugdymo procese.

2 TIKSLAS

Siekti kokybiško įtraukiojo ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo, tobulinant pedagogų kvalifikaciją bei kuriant edukacines aplinkas patirtiniam ugdymui (si).

Uždaviniai:

2.1. uždavinys. Apsirūpinti mokymo priemonėmis, skatinančiomis mokymo(si) metodų įvairovę ir patirtinį ugdymą pagal kiekvieno vaiko galias.
2.2. uždavinys. Stiprinti švietimo pagalbos teikimą ir kokybiškai ugdyti įvairių poreikių turinčius mokinius.
2.3. uždavinys. Tobulinti pedagogų kompetencijas kokybiškai švietimo pagalbai teikti, įtraukties principams diegti.

3 TIKSLAS

Siekti tvarios komandinės lyderystės, aktyvinant tinklaveiką.

Uždaviniai:

3.1. uždavinys. Gerinti komunikaciją tarp bendruomenės narių.
3.2. uždavinys. Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais.
3.3. uždavinys. Vykdyti mokyklos veiklos pasiekimų sklaidą.