Tikslai ir uždaviniai

1 TIKSLAS

Ugdymo proceso kokybės gerinimas, siekiant mokinių pažangos.

Uždaviniai:

  1. Gerinti pamokos kokybę, tobulinant šiuolaikinės pamokos organizavimą.
  2. Sėkmingai plėtoti produktyvųjį mokymąsi.
  3. Sudaryti sąlygas ir padėti mokiniui aktyviai mokytis

2 TIKSLAS

Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais), įgyvendinant mokyklos veiklos ir ugdymo planus, stiprinimas.

Uždaviniai:

  1. Efektyvinti mokytojų, klasės auklėtojų, pagalbos specialistų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, formuojant vertybines nuostatas;
  2. Skatinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir socialinių partnerių iniciatyvas organizuojant ugdymo procesą.