Mokyklos strategija

Vizija
Mokykla atvira kaitai ir tobulėjimui, saugi, mokanti gyvenimui, besiorientuojanti į naujoves.

Misija
Ugdymo įstaiga, teikianti valstybinius standartus atitinkantį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, asmeninės karjeros planavimo pradmenis, tenkinanti moksleivių poreikius ir ugdanti asmenybę, gebančią integruotis naujoje aplinkoje.

Vertybės: mokymasis, pagarba sau ir kitiems, asmeninė atsakomybė, tobulėjimas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas.

Prioritetinės sritys
Mokyklos veiklos tobulinimo(si) kultūra.
Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) stiprinimas.