Mokyklos taryba

Mokytojai
Alma Kiaulienė
Rita Ivanova
Sonata Terekienė
Rita Jaselienė

Tėvai
Daiva Novikienė
Algirdas Štaras
Aurelijus Deviatnikovas
Inga Baltakienė
Gintaras Žemaitis

Mokiniai
Ugnė Šidlauskaitė, 7a klasė
Viltė Sireikytė, 7a klasė
Solveiga Veršilaitė, 7b klasė

Mokyklos taryba:

1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
2. pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, ugdymo planui, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
3. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
4. svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
5. išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo;
6. teikia siūlymus Ukmergės rajono savivaldybės tarybai dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
7. svarsto mokytojų  tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
8. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
9. deleguoja atstovus į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją ir atstovus į mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.

Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

Mokyklos tarybos mokinių tėvų ir mokytojų atstovai renkami dvejiems metams, o mokinių – vieneriems.  Už savo veiklą vieną kartą per metus mokyklos taryba atsiskaito Mokyklos bendruomenei.